wydrukowane przez https://sonderborg-als.city-map.dk/city/db/414103020006

Program kinowy 26.09.2022:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!